A través de la present Política s’informa que les dades personals dels Clients del CELLER DEL PIRINEU seran tractats de conformitat amb els principis de transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, així com respectant la resta d’obligacions i garanties establertes en la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.


Informació Bàsica

Web: https://cellerdelpirineu.com/
Responsable del Tractament: CELLER DEL PIRINEU
Data inscripció Registre de Comerç: 30/07/2019
Número de Comerç: 921232H
Domicili: C/ Puial 9 (AD500) Andorra La Vella
Mail: info@cellerdelpirineu.com
Finalitat del tractament de les dades i categories de dades tractades


a)     Quines categories de dades tractem?

Depenent de la finalitat, el CELLER DEL PIRINEU tracta les següents categories de dades:


-       Dades identificatives: nom, cognoms, document d’identitat, adreça postal, codi postal, correu electrònic i telèfon.


-       Dades acadèmiques i professionals: formació/titulacions, historial d’estudiant, experiència professionals, en el cas dels processos de selecció.


-       Codis o claus d’identificació d’usuari.


-       Dades de trànsit i localització (IP’s).


-       Metadades de comunicacions electròniques.


-       Dades d’informació comercial.


-       Dades econòmiques, o financers, bancaris.


Les dades personals sol·licitades són obligatòries, de tal forma que la negativa a subministrar-les suposarà la impossibilitat de dur a terme la prestació dels serveis contractats.

En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint al CELLER DEL PIRINEU de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, el CELLER DEL PIRINEU podrà dur a terme les verificacions per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

El CELLER DEL PIRINEU es reserva el dret de realitzar, en qualsevol moment, quantes comprovacions i verificacions corporatives siguin necessàries per a garantir l’exactitud de les dades facilitades, evitant amb això possibles duplicitats i/o errors en la informació facilitada pel Client, garantint d’aquesta manera el servei sol·licitat i aportant major seguretat jurídica a totes dues parts.

Les dades que en els formularis disposats pel CELLER DEL PIRINEU a través de la Web apareguin marcats amb un asterisc (*), seran necessaris per a complir amb la finalitat contractual o legal establerta.

Per tant, si l’usuari no els facilités, no serà possible el seu registre en la Web ni atendre la seva sol·licitud.


b)    Amb quina finalitat i durant quant temps tractarem les seves dades personals?

El CELLER DEL PIRINEU, tractarà les dades de l’usuari, de manera manual i/o automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

-       Gestionar el seu registre com a usuari en la Web de la qual és responsable del tractament el CELLER DEL PIRINEU. No obstant això, en tot cas l’usuari haurà de verificar i validar el seu registre en la Web mitjançant la introducció del seu usuari i contrasenya a través del consentiment.

-       Gestionar la contractació de productes i/o serveis que realitzi a través de la Web, o en el propi establiment, així com la sol·licitud de factures, la seva recollida i/o la seva expedició i remissió per mitjans telemàtics sempre que la petició sigui realitzada pel propi interessat o persona delegada per ell, i en aquest cas haurà de comptar amb l’autorització corresponent. Podent el titular de la dada revocar aquest consentiment en qualsevol moment en escrit dirigit a info@cellerdelpirineu.com

-       Remetre informació comercial i/o promocional, així com enquestes de valoració o grau de satisfacció relacionades, amb el sector dels productes i serveis contractats a través de la Web i de valor afegit per als usuaris finals, tret que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi.

-       Realitzar informes estadístics anònims respecte als hàbits d’accés i l’activitat desenvolupada pels usuaris en la Web.

-       Elaborar un perfil comercial de l’usuari i realitzar accions comercials ajustades a aquest, utilitzant les seves dades derivades de la gestió dels productes adquirits (dades de navegació, hàbits d’accés, trànsit), tret que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment.

-       Únicament en cas que l’usuari hagi marcat la casella corresponent, el CELLER DEL PIRINEU podrà elaborar un perfil comercial recorrent a informació facilitada per tercers i podrà oferir productes i serveis d’acord amb els seus interessos, així com millorar la seva experiència d’usuari, podent prendre decisions automatitzades basades en les seves preferències o interessos personals, la fiabilitat o el comportament, productes adquirits, etc. Basant-nos en l’anterior, el CELLER DEL PIRINEU podrà realitzar ofertes concretes, i enviar comunicacions comercials adaptats al seu perfil. En tot cas, l’usuari podrà oposar-se o revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

-       En el cas que ens remeti el seu CV o s’inscrigui en les diferents ofertes de treball que puguem publicar, tractarem les seves dades amb la finalitat de valorar i gestionar la seva sol·licitud d’ocupació i en el seu cas, dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal, a fi d’oferir-li vacants que s’ajustin al seu perfil. Tret que s’indiqui el contrari, l’aportació de les dades requerides és necessària, per la qual cosa la seva no aportació impedirà la continuïtat del procés de selecció.

-       Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció de frau.

-       Dur a terme les actuacions precises per a protegir els interessos vitals dels clients quan així sigui necessari, o el compliment de les resolucions judicials i les mesures en elles acordades.
 

c)     Quant temps guardem les seves dades?

El CELLER DEL PIRINEU conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitat per a les quals van ser recollits, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada els terminis legalment establerts, en tot cas el termini de 5 anys o el termini establert per llei per a qualsevol acció que pugui esdevenir del tractament.

En el cas de les dades que ens faciliti en relació amb les ofertes d’ocupació en què vulgui subscriure’s, seran conservades durant 3 anys des de la data de l’última actualització. Transcorregut aquest període, sense que hagin estat actualitzades, les dades seran suprimides, tret que ens indiqui el contrari.


d)    Quines mesures de seguretat implantem per a cuidar les seves dades?

El CELLER DEL PIRINEU per a protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privadesa durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per a evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

-       Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l’usuari i els servidors del CELLER DEL PIRINEU.

-       Encriptació de la informació en els propis servidors del CELLER DEL PIRINEU.

-       Altres mesures que evitin l’accés a les dades de l’usuari per part de tercers.

En aquells casos en els quals el CELLER DEL PIRINEU compti amb prestadors de servei o proveïdors que es trobin fora d’Andorra i fora de l’UE, les transferències internacionals realitzades amb ells estan plenament garantides atenent les normes establertes per la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, i criteris de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

 

Legitimació

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per al tractament de les dades de l’usuari per part del CELLER DEL PIRINEU per a dur a terme l’alta i registre de l’usuari en la Web es troba en el consentiment de l’interessat, sol·licitat per al cas concret.

Per part seva, la gestió de la contractació de productes o serveis a través de la Web, pagament, facturació i enviaments corresponents, està legitimada per la pròpia execució del contracte.

Atesos els serveis prestats directament pel CELLER DEL PIRINEU o a través dels seus proveïdors, el tractament es realitzarà amb base en la pròpia execució del contracte. En aquest sentit, els tractaments de dades dutes a terme pels proveïdors no tindran la consideració de cessió o comunicació de dades, excepte en els casos legalment establerts.

El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics amb ofertes, promocions i notícies, així com enquestes de valoració o grau de satisfacció, relacionades amb la nostra Web, informació comercial i/o promocional, l’elaboració d’informes estadístics anònims respecte als hàbits d’accés i l’activitat desenvolupada pels usuaris en la Web i l’elaboració de perfils comercials utilitzant dades derivades de la gestió dels productes i serveis contractats amb el CELLER DEL PIRINEU es basen en l’interès legítim del CELLER DEL PIRINEU per a dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents pel que l’usuari podrà revocar un o diversos d’ells no afectant als altres.

Igualment es podrà utilitzar la informació de l’usuari per al compliment de les diferents obligacions legals del CELLER DEL PIRINEU.

En el cas de la inscripció en ofertes d’ocupació publicades, les seves dades seran tractades sobre la base del seu consentiment, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això faria que la seva candidatura no pogués ser tinguda en compte en els nostres processos de selecció de personal. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.Comunicacions de dades

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

-       Els bancs i entitats financeres per al cobrament dels serveis i productes oferts.

-       L’administració pública i les autoritats policials en virtut del que s’estableixi en la llei: si se’ns obliga jurídicament o sospitem que es produeix una violació dels drets de tercers, actes delictius o un ús indegut, podem proporcionar dades personals a tercers que tinguin un interès legítim o a organismes que serveixin a l’interès general. Aquests últims poden incloure autoritats d’execució com els tribunals, la fiscalia o els òrgans de control.

-       Les empreses que col·laboren amb el CELLER DEL PIRINEU per a prestar els nostres serveis i que no s’encarreguin del tractament de les dades, com a comptables, consultors, transportistes, així com amb tercers que col·laborin amb el CELLER DEL PIRINEU en la gestió d’impagaments.

 

Altres dades que tractem a EL CELLER DEL PIRINEU

Dins del compromís del CELLER DEL PIRINEU amb la privadesa i protecció de dades de les persones, t’informem d’altres tractaments de dades que poden dur-se a terme, en el marc de la relació amb els clients, concretament, en relació amb els serveis d’atenció telefònica.

En aquest sentit, el CELLER DEL PIRINEU tractarà les seves dades amb la finalitat de millorar la qualitat dels nostres serveis, així com gestionar la sol·licitud formulada i proporcionar-li, en el seu cas, els serveis que hagin estat requerits. Si ho desitja, pot contactar amb nosaltres, a través del número de telèfon habilitat a aquest efecte, la base jurídica del tractament serà l’adopció de mesures precontractuals o el desenvolupament de la pròpia relació contractual, així com, en determinats casos el seu propi consentiment.

Els tractaments de dades d’enregistrament de trucades està basat en els interessos legítims del CELLER DEL PIRINEU i, en particular, en la necessitat de detectar i millorar l’atenció proporcionada per mitjà del canal telefònic. El tractament de dades per a l’atenció de les seves sol·licituds.

Una de les possibilitats que li oferim és el xat, via whatsapp, de cara a ajudar-lo en aquella informació que necessiti conèixer del CELLER DEL PIRINEU. El procés de xat es realitza de forma totalment anònima, sense que es mostri el seu nom o altres dades personals. Únicament amb la finalitat de millorar constantment la qualitat d’aquest servei, el CELLER DEL PIRINEU registra aquest historial per a fins d’anàlisis i millora, de forma totalment anònima.

Igualment l’informem que el nostre local pot comptar amb un sistema de videovigilància, la funció de la qual és garantir la seguretat de les persones i instal·lacions. Li recordem que la normativa vigent legitima el tractament efectuat sobre la base de l’interès legítim del CELLER DEL PIRINEU a garantir la seguretat de les instal·lacions, per la qual cosa la seva imatge pot ser gravada amb el mer fet d’accedir a l’edifici.

Aquestes dades podran ser comunicats a les autoritats policials en cas que resulti necessari. Les imatges seran custodiades durant el termini màxim d’un (1) mes de la seva captació.

No tractament de dades personals de menors de 18 anys

No tractem dades personals de menors de 18 anys. Es recomana que els tutors legals s’impliquin en les activitats dels seus fills a Internet per evitar que el CELLER DEL PIRINEU tracte involuntàriament les seves dades personals
 

Quins drets té l’interessat?

Pot enviar-nos un escrit al CELLER DEL PIRINEU, C/ Puial 9 AD500 Andorra La Vella o per Mail a info@cellerdelpirineu.com. En qualsevol moment i de manera gratuïta, els següents drets:

-       Revocar els consentiments atorgats.

-       Obtenir informació sobre si al CELLER DEL PIRINEU s’estan tractant dades personals que el concerneixen o no.

-       Accedir a les seves dades personals.

-       Rectificar les dades inexactes o incompletes.

-       Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

-       Obtenir del CELLER DEL PIRINEU la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

-       En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. El CELLER DEL PIRINEU deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

-       Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part del CELLER DEL PIRINEU.

-       Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

-       Reclamar davant de l’Agència Andorrana de Protecció de dades (https://www.apda.ad/) quan l’interessat consideri que el CELLER DEL PIRINEU ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.


Modificacions

Ens reservem el dret de canviar la forma en què tractem les dades personals, així com la composició o quantitat de dades que tractem. Per tant, ens reservem el dret de modificar aquesta Política de Privadesa segons sigui necessari. Li notificarem aquests canvis si es produeixen.Última revisió: 22 de desembre de 2022.