TERMES I CONDICIONS DE COMPRA


 
Objecte del contracte


Els presents termes i condicions de compra (“Condicions de Compra”), tenen per objecte regular l’accés i el règim d’adquisició dels productes facilitats per el CELLER DEL PIRINEU al Client a través de la seva Web, constituint el marc jurídic que desenvolupa la relació contractual. Els productes i continguts seran els que es trobin a la disposició del Client en la Web del CELLER DEL PIRINEU.

Per a qualsevol reclamació podrà dirigir-se a:

EL CELLER DEL PIRINEU amb domicili a C/ Puial 9 (AD500) Andorra La Vella, inscrita al Registre de Comerç d’Andorra el 30 de juliol de 2019 i proveïda del Número de Comerç 921232H i Mail info@cellerdelpirineu.com

 

Perfeccionament del Contracte


Les presents Condicions de Compra, regulen la relació jurídica entre els consumidors, usuaris i clients (“Clients”) i el CELLER DEL PIRINEU.

Els Clients accepten expressament l’adhesió plena i sense reserves a les presents Condicions de Compra, en la versió publicada pel CELLER DEL PIRINEU en el moment en què el Client contracti el producte i/o continguts en el qual està interessat. Per tant el Client es compromet a llegir atentament les Condicions de Compra, cada vegada que procedeixi a la contractació d’algun producte, atès que les mateixes han pogut ser objecte de modificació des de l’última vegada que va accedir.

Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions de Compra el Client declara:


-       Que és una persona amb capacitat per a contractar.


-       Que és major d’edat (18 anys).


-       Que ha llegit i accepta els termes i condiciones de compra.

El Client tindrà accés sempre i en tot cas, amb caràcter previ a l’inici del procediment de contractació de productes, a les condicions de compra, podent ser emmagatzemades i/o reproduïdes en un suport durador.


El productes, ofertes i promocions es dirigeixen exclusivament a consumidors finals (exclusivament venda al detall) amb una adreça de facturació d’Andorra i país europeu i una adreça de lliurament en el territori andorrà, quedant en tot cas excloses els lliuraments fora del Principat d’Andorra. Per a determinats productes que requereixin d’un embalatge especial podran delimitar-se l’adreça i el lloc de lliurament; la referida limitació serà indicada en la fitxa descriptiva del producte. El procés de contractació es formalitzarà exclusivament en idioma català.

L’usuari, després de la finalització del procés de comanda en línia havent facilitat a aquest efecte les dades requerides així com després d’haver clicat, en l’últim pas del procés de comanda, el botó “Fer la Comanda” o “Pagar” acceptarà el mateix de manera vinculant.

Les sol·licituds de les comandes seran emmagatzemades en els nostres sistemes respectant la política de privadesa.


 
Preus i despeses d’enviament

Els preus i tarifes aplicables a la contractació per part del Client del productes, seran els que figurin en la Web del CELLER DEL PIRINEU en el moment en el qual el Client accedeixi al servei específic, i procedeixi a iniciar el procés de contractació. Tots els preus contenen els impostos al tipus vigent aplicable i exclouen les despeses d’enviament ordinaris. Seran considerats com a vàlids els preus vigents en el moment de l’encàrrec.

El CELLER DEL PIRINEU es reserva el dret a modificar els preus dels productes publicats en la Web esmentada anteriorment, quan així ho consideri convenient i fent-ho visible en la Web.


 

Termini i forma d’enviament


El lliurament es produirà conforme a la data o termini indicar en la informació detallada en la web en finalitzar la comanda (dilluns a divendres, amb exclusió dissabtes i dies festius nacionals). En casos excepcionals o èpoques d’alta demanda, podrà realitzar-se algun lliurament en dissabtes prèvia comunicació per part de l’empresa de transport a l’Usuari.

El CELLER DEL PIRINEU realitzarà el lliurament mitjançant un servei de missatgeria (intern o extern) a partir de l’acceptació del pagament pel banc corresponent. La mercaderia paquet serà lliurada en el domicili indicat pel Client.

Les comandes que tinguin per destí fora d’Andorra, es posaran a disposició del Client a l’oficina en un termini màxim de quinze (15) dies a comptar des de l’acceptació del pagament pel banc.

El CELLER DEL PIRINEU garanteix l’enviament en els terminis i zona geogràfica anteriorment indicades de tots els productes en estoc per a totes les comandes que siguin rebuts en les oficines abans de les 17h00, una vegada és autoritzat el pagament.

Les comandes rebudes en dissabtes, diumenges i festius es consideraran rebudes el primer dia laborable posterior a aquest.

Amb la finalitat d’evitar diversos intents de lliurament, així com els corresponents dipòsits temporals dels productes i accelerar els enviaments en pro de la comoditat del Client, el CELLER DEL PIRINEU s’obliga  un procés de lliurament coordinat. A aquest efecte el CELLER DEL PIRINEU facilitarà a l’empresa de transport encarregada del lliurament dels productes l’adreça de contacte del Client aportada durant la formalització del procés de comanda, o, en defecte d’això, durant la creació del compte de l’Usuari. El que es disposa es realitza als únics efectes de possibilitat la posada en contacte de l’empresa de logística amb el Client a l’efecte, d’informar-lo sobre l’hora de lliurament o acordar, si escau una data de lliurament.

Les reclamacions relatives a lliuraments parcials, danys exteriors en els paquets o qualsevol altra casuística referent a l’enviament, hauran de ser notificats per part del Client pels canals oficials corresponents que ofereix el departament d’Atenció al Client del CELLER DEL PIRINEU als seus Clients, i en un termini no superior a 48h, des de la recepció de l’enviament. Per a la resta de possibles reclamacions, l’Usuari haurà de cursar les mateixes a través dels canals oficials d’Atenció al Client que el CELLER DEL PIRINEU facilita a aquest efecte.

 

Pagament

El Client podrà pagar els articles mitjançant pagaments amb targeta de crèdit i/o dèbit en concret Visa i Visa Electrò, Mastercard i Maestro, així com mitjançant transferència bancària.

El CELLER DEL PIRINEU per motius de seguretat es reserva el dret d’excloure determinats mitjans de pagament de manera extraordinària i per a determinades comandes que resultin susceptibles de frau.

L’operació de pagament es realitzarà a través d’un proveïdor de serveis de pagament i d’un intermediari bancari, els qui garanteixen la confidencialitat de les dades facilitades pel Client mitjançant xifratge de les comunicacions i de les dades de la targeta, evitant el seu accés per tercers aliens a la relació jurídica.

Per a facilitar futures compres, el Client tindrà l’opció, previ consentiment, de guardar les dades de la seva targeta en la passarel·la de pagament del banc proveïdor de serveis de pagament del CELLER DEL PIRINEU. En aquest cas, la targeta guardada apareixerà pre-definida com una opció de mètode de pagament en el perfil del Client. El CELLER DEL PIRINEU no disposarà de les dades completes de targeta.

L’ús de sistemes de pagament expressament reconeguts en les presents Condicions de Compra suposa l’autorització expressa del Client a favor del CELLER DEL PIRINEU per a realitzar el càrrec dels imports deguts al moment de la realització de la comanda.

Amb l’enviament de la mercaderia, es procedirà amb la remissió de la factura simplificada (tiquet de compra) a través del correu electrònic designat pel Client. Per a qualsevol qüestió, sol·licitud o incidència en matèria de facturació i conforme a la normativa aplicable, el Client haurà de dirigir-se al servei d’Atenció al Client.

 

Reserva de domini

El CELLER DEL PIRINEU ostentarà la titularitat sobre l’objecte de compra, fins que es produeixi el pagament de les quantitats degudes per part del Client.
 

Normativa de seguretat en els mitjans de pagament (PSD2)

Amb l’objectiu de reforçar la seguretat i protecció de les compres en línia, el CELLER DEL PIRINEU ha implantat els processos necessaris per a millorar la seguretat de les transaccions gràcies a la incorporació d’un proveïdor de serveis de pagament i d’un intermediari bancari que garanteixen la confidencialitat i seguretat de les operacions, forçant l’autenticació de cadascuna de les compres que es facin a través de la Web en els supòsits exigits per la norma.

Algunes modalitats de contractació no impliquen un cobrament en el moment, sinó quan escaigui segons la modalitat de contractació triada pel Client. Això succeeix en les subscripcions, en les prebendes i, circumstancialment, en altres casos que seran prèviament identificats en el procés de compra. En aquests casos, serà necessari que el Client accepti que el CELLER DEL PIRINEU pugui tramitar cobraments en el seu nom. Per a això, tots els clients disposen d’una zona en el seu panell d’usuari per a poder revocar o permetre que aquest procés pugui dur-se a terme, addicionalment als canals tradicionals d’Atenció al Client com pugui ser el Mail o el telefònic.

EL CELLER DEL PIRINEU no emmagatzema dades de targeta de pagament en els seus propis sistemes. Totes les ordres de pagament venen identificades per un codi, també anomenat “token”, generat pel proveïdor de pagaments, sense el qual cap transacció serà autoritzada per l’entitat bancària corresponent. Aquest token servirà al CELLER DEL PIRINEU per a poder realitzar els cobraments corresponents sense necessitat d’emmagatzemar les dades de la targeta de pagament.

El Client pot acudir al Departament d’Atenció al Client del CELLER DEL PIRINEU davant qualsevol dubte referent a aquesta o altres operatives.
 

Dret de desistiment i Devolució voluntària


- Política de cancel·lació / Dret de desistiment

Els usuaris disposen d’un termini màxim de catorze (14) dies naturals, per a desistir, totalment o parcialment, sense necessitat de justificació, del contracte (“Dret de desistiment”), comptats des de:

-       La data en el qual el Client o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, adquireixi la possessió material de l’últim dels productes

-       En el supòsit de lliurament de múltiples productes encarregats per part del Client en la mateixa comanda i lliurats per separat, el dia en què aquest o un tercer per ell indicat, diferent del transportista adquireixi la possessió material de l’últim dels productes.

-       En cas de lliurament d’un producte compost per múltiples components o peces, el dia que el Client o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, adquireixi la possessió material de l’últim component o peça.

Per a l’exercici del Dret de Desistiment, el Client haurà de notificar la seva decisió de desistir del contracte mitjançant correu al Departament d’Atenció al Client i comunicar la seva voluntat de desistir del contracte.

Una vegada el Client informe del desistiment al CELLER DEL PIRINEU, aquesta efectuarà el reemborsament al Client en un termini màxim de catorze (14) dies a comptar des de la seva comunicació.

Per a poder salvaguardar els terminis relatius del Dret de Desistiment, serà suficient que es realitzi la comunicació del Dret de Desistiment abans que transcorri el termini legalment establert.


- Efectes del desistiment


L’exercici del Dret de Desistiment extingirà les obligacions de les parts d’executar el contracte i, en cas d’un correcte exercici d’aquest, implicarà la restitució recíproca de les prestacions.

El Client haurà de fer-se càrrec del cost de devolució al local del CELLER DEL PIRINEU.

Per motius d’evitar fraus, el CELLER DEL PIRINEU es reserva el dret a retenir el reemborsament de les quantitats fins a haver rebut els béns i comprovar el contingut i el correcte estat d’aquests.

El Client haurà de retornar en perfecte estats els Productes al CELLER DEL PIRINEU en el termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la data en què es comuniqui la decisió del desistiment del contracte. Si el Client no retorna els Productes en el seu embalatge original, el bé podrà sofrir una depreciació. En conseqüència, s’informa al Client que el mateix serà responsable de la disminució de valor dels béns quan aquesta resulti d’una manipulació dels mateixos diferent a la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament. El termini serà considerat vàlid quan la mercaderia es remeti abans del transcurs dels catorze (14) dies anteriorment indicats.


 - No aplicació del Dret de Desistiment

El Dret de Desistiment no serà aplicable en el següents supòsits:

-       Subministrament de Productes conforme a les especificacions del Client o aquells que es trobin clarament personalitzats.

-       Subministrament de Productes que puguin deteriorar-se i caducar amb rapidesa.

-       Subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o higiene i que hagin estat des-precintats pel Client després del lliurament

-       Subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.



Defectes, pèrdua o danys

En cas que existeixin defectes en els productes lliurats seran aplicable en favor del Client les disposicions legals en matèria de garanties i responsabilitat per productes defectuosos. En aquells supòsits relatius a devolucions de productes defectuosos, el CELLER DEL PIRINEU procedirà a retornar l’import d’aquest. Les despeses d’enviament dels productes defectuosos s’abonaran al Client una vegada comprovat l’estat del producte objecte de devolució per part del CELLER DEL PIRINEU.

El risc de pèrdua o danys en la mercaderia es transmet al Client des del moment en què es produeix el lliurament en el domicili del Client o al nostre local.

EL CELLER DEL PIRINEU no es fa responsable en cap concepte dels danys ocasionats pel mal ús de les mercaderies.

 

Protecció de dades personals


Les dades personals facilitades durant el procés de compra seran tractades pel CELLER DEL PIRINEU per a la gestió, tramitació, gestió de cobrament-pagament, gestió de lliurament i devolució i reclamacions de les comandes que formalitzi i contracti a través de la botiga en línia o de manera telefònica. Per al lliurament dels productes, serà necessari comunicar les seves dades identificatives i de contacte a l’empresa de transport de les mercaderies. Per a la gestió del pagament, serà necessari comunicar les seves dades identificatives i de pagament a l’entitat bancària corresponent.

Aquests tractaments es realitzaran durant la vigència de la seva relació amb el CELLER DEL PIRINEU. Posteriorment seran cancel·lats i bloquejats durant el termini de prescripció de les possibles responsabilitat derivades del tractament.

La base jurídica que legitima aquests tractaments és la necessitat per al compliment del contracte i de les obligacions legals (fiscal, comptables i de consum) del CELLER DEL PIRINEU.

El Client garanteix que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar al CELLER DEL PIRINEU els canvis que es produeixin en aquestes. El Client té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració del contracte i a la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual.

Tret que el Client s’oposi expressament a això, el CELLER DEL PIRINEU tractarà les seves dades per a enviar-li informació comercial sobre productes, serveis, esdeveniments o promocions del CELLER DEL PIRINEU i relativa del sector. La informació comercial s’enviarà per qualsevol mitjà de contacte facilitat, incloent-hi el Mail. Quan la informació comercial s’enviï per Mail, l’eina utilitzada per a aquest enviament de comunicacions inclourà enllaços i imatges diminutes i transparents que estaran associades a l’adreça de Mail del Client. D’aquesta manera, quan es descarrega una d’aquestes imatges o s’accedeix als enllaços continguts en el Mail, el CELLER DEL PIRINEU pot saber a efectes estadístics si el Mail s’ha obert o si s’ha accedit a algun enllaç d’aquest correu. Podrà impedir aquests usos configurant el seu gestor o programa de correu electrònic per a impedir la descàrrega automatitzada d’imatges, així com no accedint als enllaços inclosos en els correus electrònics que rebi.

La base jurídica que legitima l’enviament d’informació comercial és l’existència d’una relació contractual prèvia, així com l’interès legítim del CELLER DEL PIRINEU per mantenir informats als seus Clients sobre altres productes o serveis del seu interès, similars als originalment contractats.

Aquest tractament es realitzarà de manera indefinida en el temps, fins que el Client s’oposi a això o sol·liciti la supressió de les seves dades personals. El Client podrà oposar-se expressament a l’enviament d’informació comercial a través de les preferències de privadesa disponibles en el moment del seu registre, en el se perfil de Client registrat i en cada butlletí o comunicació comercial que rebi, així com exercint el seu dret d’oposició.

El Client podrà exercir en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat a través del correu postal al domicili del CELLER DEL PIRINEU. També podrà exercir els seus drets mitjançant correu electrònic des del compte de Mail amb el qual s’hagi registrat en la Web del CELLER DEL PIRINEU. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades, el Client podrà interposar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Per a més informació consulti la nostra Política de Privadesa.

 

Drets i obligacions de les parts


a)     Obligacions del CELLER DEL PIRINEU


El CELLER DEL PIRINEU es compromet a complir amb les següents obligacions contractuals derivades de la relació comercial amb el Client conseqüència de la contractació dels serveis per part d’aquest:

-       Prestar amb les màximes garanties al Client, el servei sol·licitat per aquest conforme al que es disposa en les presents Condicions de Compra, sense faltar a la bona fe contractual.

-       Informar expressament el Client de l’existència de les presents Condicions de Compra amb caràcter previ a l’inici del procediment de contractació.

-       Informar al Client amb caràcter previ a la contractació i de manera concreta, clara, precisa i inequívoca, de les característiques específiques dels serveis sol·licitats, com ara el preu d’aquests i els impostos que li siguin aplicable.

-       Posar a disposició del Client un exemplar del text de les presents Condicions de Compra, les quals es podrà descarregar en tot moment en un suport durador.

 

b)    Obligacions del Client

El Client es compromet a:

-       Dur a terme l’íntegre compliment del que s’estableix en les presents Condicions  de Compra dels productes i serveis facilitats pel CELLER DEL PIRINEU.

-       Completar els formularis de registre previs a l’inici del procediment de contractació amb informació veraç i actual.

-       Facilitar de manera correcta les dades bancàries sol·licitades pel CELLER DEL PIRINEU.

-       Pagar el preu dels productes adquirits, sense que la presentació d’una reclamació li eximeixi d’aquesta obligació.


c)     Drets del Client:

Tota la informació proporcionada al Client tindrà el caràcter de vinculant per a l’oferent en els termes establerts per la legislació vigent.

Tot client té dret al fet que els béns que adquireixi siguin de la categoria i requeriments legals contractats o d’aquella qualitat que guardi proporció directa amb la categoria de l’establiment.

El CELLER DEL PIRINEU disposa de fulls de reclamacions a la disposició dels clients conforme amb les exigències de la normativa vigent, podrà descarregar-les en el següent enllaç, o iniciar la seva reclamació a través del Departament d’Atenció al Client que li faran arribar el full de reclamació pre-complimentat.
 

Període de validesa de les presents Condicions de Compra

El període de validesa de les presents Condicions de Compra, serà el temps que romanguin publicades en la Web i s’aplicaran als serveis adquirits en el moment en què aquestes condicions estiguessin disponibles.

En tot cas, el CELLER DEL PIRINEU es reserva el dret de modificar-les de manera unilateral, sense que això pugui afectar els serveis contractats pels clients amb caràcter previ a la modificació, excepte en aquells supòsits en els quals el Client hagués canviat o modificat el servei contractat, i en aquest cas, resultaran d’aplicació les condicions vigents en el moment del canvi i/o modificació.


Modificació de les Condicions de Compra

El CELLER DEL PIRINEU podrà modificar les presents estipulacions sempre que existeixi causa o motiu suficient per a això. S’entén que existeix causa o motiu suficient per a la modificació, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, quan aquesta tingui per finalitat:

-       Ampliar la gamma o nombre de productes que es posen a disposició dels Clients o millorar els existents.

-       Modificar, substituir o actualitzar els preus dels productes que s’ofereixen a través de la Web.

 
Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat afectarà tan sols aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les condicions.
 

Llei aplicable i jurisdicció

Tota qüestió litigiosa que incumbeixi els serveis prestats, serà resolta a través dels Jutjats i Tribunals d’Andorra corresponents de conformitat amb la legislació andorrana.

 

Última revisió: 22 de desembre de 2022.


 

 
DOCUMENT DE CANCEL·LACIÓ O DESISTIMENT


Si una vegada enviat el producte o productes sol·licitats, desitja desistir del contracte en el termini de catorze dies naturals després de la recepció del producte, completi el següent formulari i enviï al costat del producte o productes a:


CELLER DEL PIRINEU: C/ Puial 9 (AD500) Andorra La Vella.


Nom:


Cognoms:


Adreça:


Data de la comanda:


Data d’entrega:


Data actual:


Signatura:


Les dades personals que ens faciliti a través del present formulari seran tractats per el CELLER DEL PIRINEU amb la finalitat de gestionar la seva cancel·lació o desistiment. La base jurídica que legitima aquest tractament és la necessitat per a complir amb la legislació aplicable. Les seves dades seran tractades amb aquesta finalitat mentre duri el procés de cancel·lació o desistiment de la comanda. Posteriorment, seran cancel·lades i bloquejades durant el termini de prescripció de les possibles responsabilitats derivades del tractament. En tot cas, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat a través de correu postal al domicili anteriorment indicat, identificant-se com a client del CELLER DEL PIRINEU aportant fotocòpia del document d’identitat i concretant la seva sol·licitud.